Sidste nyt om fjernvarme

Her på siden finder du løbende nyt om fjernvarmen i Gentofte

Ændring i opkrævning af det faste bidrag for nye fjernvarmekunder fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 forventer vi at ændre måden, vi opkræver det faste bidrag for nye kunder. Ændringen har betydning for alle, der bliver tilsluttet fjernvarmen efter 1. januar 2022.

Vi opkræver fjernvarmen ud fra en takst, som Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtager, og vi anmelder til Forsyningstilsynet. Fjernvarmetaksten for 2022 er endnu ikke godkendt, men vi varsler allerede nu, at vi ændrer vores måde at opkræve fast bidrag for nye kunder i de første tre år.

På fjernvarmeregningen opkræver vi et variabelt bidrag, dit målte fjernvarmeforbrug, og et fast bidrag som alle betaler for at være en del af fjernvarmenettet. Fast bidrag er et gennemsnit af dit forbrug de seneste tre år.

Ændringen for dig der har sagt ja til at blive tilsluttet i 2022
For nye kunder er der endnu ikke et målt fjernvarmeforbrug og opkrævningen har derfor været baseret på et tidligere varmeforbrug eller et beregnet forbrug. Det ændrer vi, så vi de første tre år justerer det faste bidrag i forhold til dit målte forbrug. På dit budget baserer vi de første tre år dit fast bidrag på en beregning eller dit tidligere varmeforbrug. Når året er gået, udarbejder vi din varmeopgørelse, og her justerer vi dit fast bidrag i forhold til dit faktiske fjernvarmeforbrug.

Når du som ny fjernvarmekunde har været kunde i tre år, vil dit fast bidrag blive et gennemsnit af dine seneste tre års fjernvarmeforbrug, ligesom det er tilfældet med vores eksisterende kunder.

Du kan se Takstblad 2022 fra 1. januar 2022 her: www.gentoftefjernvarme.dk/aftale . Punktet om fast bidrag står under afsnittet ”Opbygning af fjernvarmetakst” og ”Det faste bidrag”.

16-11 2021


Mere grøn varme på vej i Hellerup og Charlottenlund

Inden længe begynder vi at grave i området ved Hellerup og Charlottenlund, så vi kan lægge nye fjernvarmerør i jorden og levere endnu mere grøn varme i kommunen.

Klik her for at læse mere og se kort over gravearbejdet – samt læse mere om både processen, priser og fordele.

23-05-2021


Nu kan vi fortælle, hvornår vi planlægger at komme med fjernvarme til dit område

Vi glæder os til at udbygge fjernvarmenettet, og nu kan du få at vide, hvornår vi planlægger at tilbyde fjernvarme i de forskellige dele af Gentofte Kommune. Går alt efter planen betyder det, at ca. 6.100 ejendomme kan få tilbud om at tilslutte sig fjernvarmenettet frem mod 2028.

For at give dig et godt overblik har vi indsat et kort, der viser årstallene på de forskellige områder. Indtast din adresse og se årstallene for dit område.

Når fjernvarmen nærmer sig dit område, sender vi information og en leveringsaftale ca. seks måneder før, vi kommer til din vej. Du kan se et eksempel på vores leveringsaftale, leveringsbestemmelser, vores takstblad og andre aftaledokumenter på www.gentoftefjernvarme.dk/aftale.

Mens du venter, kan du eventuelt læse mere om vores to modeller for tilslutning og selve processen for anlæg af fjernvarme.

Vi ser frem til at byde dig velkommen som fjernvarmekunde.

Du kommer til siden ved at bruge dette link 

12-05-2021

Flere dele af kommunen kan se frem til at få anlagt fjernvarme i de kommende år

Flere dele af kommunen kan se frem til at få anlagt fjernvarme i de kommende år

Grøn fjernvarme på vej til flere dele af Gentofte Kommune

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har netop godkendt et nyt projektforslag til udbygning af fjernvarmenettet i kommunen. Projektforslaget betyder, at ca. 6.100 ejendomme kan få tilbud om at tilslutte sig fjernvarmenettet frem mod 2028.

Udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune sker som en del af den grønne omstilling. Allerede i 2010 vedtog Gentofte Kommune en ambitiøs plan, hvor målet var i perioden fra 2010 til 2026 at udbygge det eksisterende fjernvarmenet til at dække hele kommunen.

Oprindeligt blev udbygningen planlagt til at forløbe over seks faser, men kun de første tre blev gennemført, fordi statens samfundsøkonomiske beregningsmodel satte en stopper for den videre udbygning. Folketinget har nu gjort det muligt at genoptage fjernvarmeudbygningen.

Gentofte Kommunes plan om udrulning af fjernvarme er udmøntet i et projektforslag, som nu bliver sendt i fire ugers høring. Herefter kan Kommunalbestyrelsen tage endeligt stilling til projektforslaget.

Ved gennemførelsen af den planlagte udbygning reduceres kommunens CO2-udledning med 24.200 ton om året.

Fra april 2021 kan du her på siden se en overordnet plan over den kommende fjernvarmeudbygning og det bliver også muligt for den enkelte borger at slå sin adresse op og se hvornår, der forventes fjernvarme på adressen.

26-01-2021

Varsel om ændring i udregning af incitamentstaksten

Fra 1. januar 2020 vil Gentofte Fjernvarme beregne incitamentstaksten, for kunder der bliver afregnet efter en incitamentstakst, ud fra gennemsnitstemperaturen på returvandet. Hidtil har vi beregnet taksten ud fra intervallet mellem fremløbstemperaturen og returtemperaturen. Fra 1. januar 2021 udbetaler vi refusion, hvis den gennemsnitlige returtemperatur er lavere end 43°C. På samme måde opkræver vi en afgift, hvis den gennemsnitlige returtemperatur er højere end 43°C.

Vi har sendt brev ud med et varsel til de berørte kunder i Gentofte Kommune 30. september 2020.

Du kan læse brevet om ændring i udregning af incitamentstakst, vi har sendt ud her

30-09-2020

Klimaaftale og videre udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune

Folketinget har med et bredt flertal indgået en klimaaftale i juni 2020, hvor grøn fjernvarme bliver afgørende i fremtidens energiforsyning. Vi forventer derfor, at Folketinget snart vil foretage ændringer for forsyningssektoren, så afgiftssystemet og beregningsforudsætninger for fjernvarme i højere grad opfordrer til investering i grøn energi.

I dag er udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune begrænset af de historisk lave naturgaspriser og de afgifter, som staten lægger på forskellige energiformer. I 2010 godkendte Gentofte Kommune en plan for udbygning af fjernvarme til hele Gentofte i 2026. Da Kommunalbestyrelsen kun kan godkende udbygning af fjernvarme i områder, der lever op til Energistyrelsens krav om påvist samfundsøkonomisk gevinst, er udbygningen stoppet og kun tre af seks planlagte faser er gennemført.

Mens vi afventer nyt fra Christiansborg, forbereder Gentofte Fjernvarme en analyse af mulighederne for at tilbyde fjernvarme i de områder af Gentofte Kommune, som endnu ikke er tilsluttet fjernvarmenettet.

02-09-2020

Husk, at skylle installationerne igennem, hvis du har været væk fra adressen et stykke tid

I forbindelse med Coronakrisen har du måske været væk fra din virksomhed eller institution i en periode. Når du så vender tilbage til din virksomhed, institution eller bopæl efter et par uger eller mere, skal du huske at lade både det kolde og det varme vand løbe et stykke tid, inden du bruger af vandet. Vand, der har stået stille i rørene i en længere periode, skal skylles ud af systemet. Det skal du gøre, fordi stillestående vand kan danne grobund for bakterier. Det er især relevant i større ejendomme, men det er altid en god ide at lade vandet løbe lidt, hvis det har stået stille i en længere periode – også i private husholdninger.

21-04-2020

Forholdsregler vedrørende Corona-virus i Gentofte Gladsaxe Fjernvarme


På grund af den aktuelle situation i forhold til spredning af Corona-virus lukker Gentofte Gladsaxe Fjernvarme ned for al aktivitet, der ikke omfatter generel fjernvarmedrift og akutte driftsproblemer.

Vi aflyser også borgermødet mandag den 16. marts 2020. Borgermødet er en anledning til at stille spørgsmål til processen med at få fjernvarme. Vi har inviteret potentielle kunder i området, hvor vi netop nu tilbyder gratis tilslutning. Da vi nu har valgt at aflyse borgermødet, vil vi i stedet sende ekstra oplysninger om fjernvarmeprocessen til dig, der er omfattet af kampagnen, men endnu ikke har tilmeldt dig.

Ring venligst kun til os, hvis det drejer sig om et akut driftsproblem. F.eks. hvis du mangler varme i hele huset.

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på info@ggfjernvarme.dk. Her hjælper vi, så godt det er muligt, under de nuværende omstændigheder.

12-03-2020

Der er noget i luften i marts 2019.

Vi termograferer ledningsnettet med en drone.

I løbet af marts 2019 overflyver vi det omfattende ledningsnet i kommunen med en drone med termisk kamera. Dronen kan termografere de rør, vi har gravet ned i vejen. Det tegner et kort over varmeudstrålingen, som vi kan bruge til at komme på sporet af eventuelle lækager på fjernvarmerørene. Når vi er færdige med flyvningerne, vil vi udbedre de fejl, vi finder, så vi kan sørge for, at energien bliver udnyttet optimalt.

Dronen vil flyve i ca. 100 meters højde, og det er derfor ikke sikkert, at du kan høre eller se den. Vi termograferer kun fjernvarmeledningerne og optager derfor ikke billeder af dig, dit hus eller din have.

Vejret skal være koldt og skyet, når vi slipper dronen løs. Derfor ved vi ikke præcis hvilke dage, overflyvningen finder sted. Men hvis du ser en drone flyve rundt i kommunen, så er det sandsynligvis Gentofte Fjernvarme som er i færd med at lede efter steder, hvor vandet ikke flyder som det skal.

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på 70 20 58 50 eller på mail info@ggfjernvarme.dk

12-03-2019

Udfasning af grundbeløb er uden betydning for fjernvarmekunder i Gentofte.

Der har i pressen været omtale af markante stigninger i fjernvarmepriser på grund af udfasning af det såkaldte grundbeløb. Udfasning af grundbeløb er uden betydning for fjernvarmekunder i Gentofte.

Med udgangen af 2018 udfases grundbeløbet. Det kan betyde markant højere fjernvarmepriser hos de små decentrale fjernvarmeværker, som primært ligger i Jylland. I Gentofte har det ingen betydning for fjernvarmeprisen. Grundbeløbet er det tilskud, som de små kraftværker har modtaget for at medvirke til at producere el. Grundbeløbet er et statsligt tilskud, som fjernvarmeværkerne, som både producerer el og fjernvarme, primært i landdistrikter, har modtaget frem til 1. januar i år.

Det får ingen betydning for fjernvarmekunderne i Gentofte. I Gentofte producerer vi ikke varmen selv, vi distribuerer den blot. Vi får vi leveret fjernvarmen centralt fra CTR, som leverer til hele hovedstadsområdet. De kraftværker CTR modtager fjernvarmen fra, har ikke modtaget grundbeløb, derfor har udfasningen af grundbeløbet ikke nogen betydning for fjernvarmeprisen i Gentofte.

13-02-2019

Varsel om ændret opkrævning af fast bidrag og ændrede betalingsbetingelser

Din regning for fjernvarme bygger på et takstblad, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen og anmeldt til Forsyningstilsynet. Takstblad for 2019 er ved at blive lavet, men du får allerede nu et varsel om, at der vil ske ændringer på to punkter fra 1. januar 2019. Det faste bidrag vil blive beregnet på en ny måde, og alle kunder vil få en acontoopkrævning hvert kvartal.

27-09-2018

Første bestyrelsesmøde i Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S

Onsdag den 30. maj 2018 holder bestyrelsen for Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme I/S sit første ordinære bestyrelsesmøde.


Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme er gået i luften

Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme er nu blevet ét fælles kommunalt serviceselskab – Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme. Vi har fået nyt telefonnummer og mailadresse, men vi laver stadig det samme.

Læs nyheden: Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme er gået i luften


Et skridt nærmere et fælles fjernvarmeselskab

Igennem to år har Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme haft et tæt samarbejde. Først på enkelte udvalgte projekter – og sidenhen har de administrative medarbejdere fra de to selskaber arbejdet fra samme adresse på Brandstationen på Bernstorffsvej, hvor medarbejdere løser opgaver for begge forsyningsselskaber.

Læs nyheden: Et skridt nærmere et fælles fjernvarmeselskab


Arbejder sammen – grønt og godt

Både Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme er i disse år godt i gang med at udbygge fjernvarmenettet i de to kommuner. Det varme vand flyder allerede på tværs af kommunegrænserne, og derfor starter vi nu et formelt samarbejde på fjernvarmeområdet.

Læs nyheden: Arbejder sammen – grønt og godt


Nye vilkår for udbygningen

Energistyrelsen fastsætter jævnligt en række vilkår og forudsætninger for udbygning af fjernvarmen over hele landet. Opdaterede vilkår påvirker fjernvarmeudbygningen i Gentofte.

Læs nyheden: Nye vilkår for udbygningen


Du har fået nyt forbrugernummer

Vi har ændret en række forbrugernumre på grund af en omlægning af vores kunde-system. Du kan selvfølgelig stadig følge dit forbrug og se dine regninger gennem eForsyning.

Læs nyheden: Du har fået nyt forbrugernummer


Fyringssæsonen er lige om hjørnet

Sommeren er gået på hæld og snart bliver det nødvendigt at åbne for varmen i huset. Fyringssæsonen er med andre ord lige om hjørnet. Men hvad betyder det for indstillingerne på din fjernvarmeboks?

Læs nyheden: Fyringssæsonen er lige om hjørnet


Eftersyn af udbygningsplanerne

Fjernvarmenettet udbygges til at dække hele kommunen med udgangen af 2026. Det er et stort anlægsprojekt, og vi er allerede næsten halvvejs. Lige i øjeblikket kigger vi på planerne for resten af udbygningsarbejdet.

Læs nyheden: Eftersyn af udbygningsplanerne


Ny rekordtilslutning til fjernvarme

Tilslutningen til fjernvarmeprojektet er større end nogensinde. Hele 81% af husstandene i et område i Dyssegård har netop valgt at udskifte olie- eller gasfyret med den miljørigtige fjernvarme.

Læs nyheden: Ny rekordtilslutning til fjernvarme